Ngữ pháp tiếng Đức

70 Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản trong tiếng Đức

Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản trong tiếng Đức – Khi học tiếng Đức, một trong những khó khăn phổ biến nhất mà mọi người mới bắt đầu gặp phải là không biết nên sử dụng trường hợp đối cách hay trường hợp phủ định. Ngoài giới từ, ngay cả động từ phủ định và động từ buộc tội cũng xác định trường hợp nào được sử dụng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các trường hợp trong bài học của chúng tôi về 4 trường hợp của người Đức.

Nhiều động từ yêu cầu trường hợp đối cách, tuy nhiên có một nhóm động từ luôn sử dụng trường hợp phủ định. Cũng có rất ít động từ trong tiếng Đức sử dụng trường hợp thông minh. Trong danh sách bên dưới, bạn sẽ tìm thấy các động từ phủ định tiếng Đức phổ biến, động từ đối cách cũng như động từ sở hữu.

Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản

1. Động từ gốc  trong tiếng Đức

Động từ gốc  trong tiếng Đức được sử dụng như thế nào? Một số động từ sử dụng “tân ngữ trực tiếp” trong trường hợp phủ định thay vì trường hợp đối cách thông thường, được gọi là động từ phủ định trong tiếng Đức và bổ ngữ này thường là tân ngữ trong câu. 

Dưới đây là các động từ tiếng Đức được sử dụng thường xuyên luôn sử dụng trường hợp phủ định: 

Tiếng Đức Tiếng Anh Tiếng Việt
jdm. absagen to cancel on somebody /

to turn someone down

để hủy bỏ / từ chối ai đó
ähneln to resemble / to look like giống
antworten to answer để trả lời
ausweichen to avoid / dodge tránh né
befehlen to command / order ra lệnh
begegnen to encounter / meet gặp gỡ
beistehen to assist / support hỗ trợ
beitreten to join / enter tham gia
danken to thank cảm ơn
dienen to serve phục vụ
drohen to threaten đe dọa
einfallen to occur to / come to mind xảy ra
entgegenkommen to accommodate / meet gặp gỡ
erlauben to allow cho phép
fehlen to miss / lack nhớ
folgen to follow theo dõi
gefallen to like / please thích / làm ơn
gehorchen to obey tuân theo
gehören to belong to thuộc về
gelingen to succeed thành công
genügen to suffice / be enough đủ
glauben to believe tin tưởng
gratulieren to congratulate chúc mừng
helfen to help giúp đỡ
Leid tun to be sorry xin lỗi
missfallen to dislike không thích
misslingen to fail thất bại
sich nähern to approach / come closer to tiếp cận / đến gần hơn
nachlaufen to run after chạy theo
nützen to be of use to sử dụng để
passen to suit / fit phù hợp
passieren to happen to xảy ra
raten to advise cho lời khuyên
schaden to harm / damage gây hại / thiệt hại
schmecken to taste nếm thử
vertrauen to trust / confide in tin tưởng
verzeihen to forgive / pardon tâm sự
weh tun to hurt / ache đau / nhức 
widersprechen to contradict mâu thuẫn
winken to wave to / at vẫy tay 
zuhören to listen to nghe
zürnen to be angry with tức giận
zustimmen to agree with đồng ý

Ví dụ : 

 • Der Schokoladenkuchen schmeckt mir gut. (Tôi thích bánh sô cô la. / Bánh sô cô la có vị ngon đối với tôi.)
 • Ich danke dir für die Hilfe. (Tôi cảm ơn bạn đã giúp đỡ.)
 • Maria stimmt ihm nicht zu. (Maria không đồng ý với anh ta.)

2. Động từ sở hữu tiếng Đức

– Chỉ có một số động từ sử dụng trường hợp thông minh. Những động từ này thường được tìm thấy trong văn bản chính thức như văn học, tại tòa án ,…. Chúng hiếm khi được sử dụng trong tiếng Đức đàm thoại.

– Trong các cuộc trò chuyện, một động từ sở hữu có thể dễ dàng được thay thế bằng một động từ khác có cùng ý nghĩa. Một cách khác dễ dàng hơn là thêm một giới từ. 

Dưới đây là danh sách các động từ sở hữu trong tiếng Đức: 

German English Tiếng Việt 
bedürfen to need / require cần / yêu cầu
gedenken to commemorate để kỷ niệm
sich erinnern to remember nhớ
sich brüsten to brag / boast about khoe khoang / khoe khoang về
sich schämen to be ashamed of xấu hổ vì
sich vergewissern to make sure of / ascertain để đảm bảo / chắc chắn
sich enthalten to abstain from kiêng
verdächtigen to suspect of nghi ngờ về 

Ví dụ :

 • Er bedarf meiner Hilfe. (He needs my help.)
  Here, the verb bedürfen can be replaced by the verb brauchen. So, the same sentence can be written as – Er braucht meine Hilfe.
 • Ich schäme mich meiner Dummheit. (I am ashamed of my foolishness.)
  Here, we can add the preposition für. So, the same sentence can be written as – Ich schäme mich für meine Dummheit.

3. Động từ có chữ viết tắt và phủ định

– Có nhiều động từ tiếng Đức yêu cầu trường hợp đối cách (tân ngữ trực tiếp) cũng như trường hợp phủ định (tân ngữ gián tiếp). 

– Ngoài ra là tân ngữ phủ định đứng trước tân ngữ đối cách là đại từ thì nó mới được đặt trước tân ngữ.

German English Tiếng Việt 
beantworten to answer / reply to trả lời / trả lời cho
beweisen to prove để chứng minh
borgen to borrow mượn
bringen to bring mang theo
empfehlen to recommend giới thiệu
erzählen to tell / narrate kể / thuật lại
geben to give cho
leihen to lend cho mượn
liefern to deliver giao hàng
mitteilen to inform thông báo
reichen to pass / hand để vượt qua / bàn tay
sagen to say / tell nói 
schenken to gift tặng quà
schicken / senden to send để gửi
schreiben to write viết
verschweigen to keep secret / withhold giữ bí mật / giữ lại
versprechen to promise hứa
wegnehmen to take away mang đi
zeigen to show để hiển thị

Ví dụ

 • Kannst du mir etwas Geld leihen? (Can you lend me some money?)
 • Sie erzählen uns die Geschichte des Films. (They are telling us the story of the movie.)
 • Dieses Buch ist wunderbar. Ich schenke es meinem Vater. (This book is wonderful. I am gifting it to my father.)

4. Động từ bổ nghĩa tiếng Đức

– Ngoại trừ động từ phủ định và động từ sở hữu, tất cả các động từ khác đều mang tính buộc tội. Điều này có nghĩa là phần lớn các động từ có trường hợp buộc tội. Tuy nhiên động từ sein luôn luôn yêu cầu trường hợp đề cử.

– Ngoài ra, bạn đã học trong phần trước của bài học này rằng khi có 2 đối tượng trong câu, một đối tượng là phủ định và đối tượng kia là buộc tội. Một số động từ như fragen, kostet lehren có thể mang hai đối tượng buộc tội.

– Đây là tất cả về các động từ buộc tội và động từ phủ định trong tiếng Đức. Tốt nhất là chỉ cần học các động từ phủ định trước, vì phần lớn các động từ tiếng Đức còn lại luôn mang tính buộc tội.

Bài viết này thuộc bản quyền của Tổ Chức Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế IECS. Sao chép dưới mọi hình thức xin vui lòng dẫn nguồn và links. 

THAM KHẢO THÊM:

IECS và Vuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đức và trung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức, chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp.

 

Modalverben: Động từ khiếm khuyết (A1-A2)

1. Modalverben là gì?

Đây là một nhóm động từ đặc biệt, hay còn được gọi là động từ bổ trợ. Các động từ khiếm khuyết trong tiếng Đức gồm: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen und möchten. Động từ khiếm khuyết thường đi kèm với một động từ chính (Vollverb) ở dạng nguyên mẫu.

Động từ khiếm khuyết Modalverben

Khi sử dụng Modalverben sẽ bổ sung ý nghĩa cho động từ chính và làm thay đổi nội dung trong câu
z.B: Động từ “spielen” diễn tả hành động chơi. Khi thêm trợ động từ “dürfen” + spielen” (động từ chính) thì nó sẽ diễn tả việc “Tôi được phép chơi”

Tuy nhiên, có một số chuyên gia ngôn ngữ học cho rằng: “Modalverben chỉ có 5 hoặc 6 động từ”. Bởi vì möchten được xem như là cách chia động từ của mögen ở trong Konjunktiv II. Và động từ mögen đôi khi không được xem như một động từ khiếm khuyết, vì nó có thể đứng độc lập và đóng vai trò là một động từ chính trong câu. (Rất khó hiểu đúng không? Mình sẽ giải thích rõ phần này ở bên dưới nhé!)

2. Cách chia động từ Modalverben ở các thì

2.1. Präsens

Modalverben-Präsens

z.B: Was wollen Sie trinken?

2.2 Präteritum

Modalverben-Präsens

Bạn cần chú ý ở động từ “mögen”, khi chia về Präteritum thì gốc động từ bị thay đổi

2.3. Perfekt

Modalverben ở thì quá khứ được chia làm 2 trường hợp:

 • Trong câu có động từ chính, cấu trúc sẽ là: haben + V (Infinitiv) + Modalverben (Infinitiv) – đây là trường hợp chúng ta thường xuyên gặp nhất.

z.B: Ich habe essen wollen.

 • Trong câu không có động từ chính, có cấu trúc: haben + Modalverben (Partizip II)

z.B: Ich habe gewollt.

2.4 Plusquamperfekt

Cấu trúc của câu ở thì quá khứ tiếp diễn với Modalverben: haben (Präteritum) + V (Infinitiv) + Modalverben (Infinitiv)

z.B: Ich hatte essen wollen.

2.5. Konjunktiv II

Modalverben-Konjunktiv II

Từ bảng trên bạn có thể thấy möchten là động từ đã được chia của mögen ở trong Konjunktiv II.

z.B: Wir möchten uns entschuldigen.

2.6. Konjunktiv I

Modalverben-Konjunktiv I

2.7. Partizip II và Partizip I

Modalverben được chia ở Partizip II và Partizip I:

Modalverben-Partizip II và Partizip I

2.8. Futur I và Futur II

Modalverben được chia ở Futur I và Futur II:

 Modalverben-Futur I-Futur II

Futur II rất hiếm khi gặp. Người ta thường sử dụng thì Futur I phổ biến hơn.

z.B: Ich werde daran denken müssen-> Futur I

3. Ý nghĩa và cách sử dụng Modalverben

3.1. Động từ “dürfen”

Động từ “dürfen” được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Cho phép ai đó làm cái gì

z.B: Der Mitarbeiter darf heute früher nach Hause gehen. (Nhân viên được phép về nhà sớm hơn ngày hôm nay.) -> Ông chủ của anh ấy cho phép.

 • Xin phép một cách lịch sự

z.B: Mama, darf ich Computer spielen? (Mẹ ơi, con có thể chơi máy tính không?)

 • Ban hành một lệnh cấm/cấm ai đó làm cái gì đó (dürfen + Verneinung)

z.B: Im Museum darf man nicht fotografieren. (Nhiếp ảnh không được phép trong bảo tàng.) -> Chủ bảo tàng cấm điều đó.

 • Sử dụng trong Konjunktiv II với ý nghĩa phỏng đoán (nghi ngờ/tin vào một điều gì đó)

z.B: Wie alt ist wohl unser Lehrer? – Er dürfte um die 50 (Jahre alt) sein. (Giáo viên của chúng ta bao nhiêu tuổi – Anh ta phải khoảng 50 (tuổi).)

Wie hoch mag wohl dieser Baum sein? – Er dürfte so um die 50 Meter hoch sein. (Cây này cao bao nhiêu? – Nó phải cao khoảng 50 mét.)

3.2. Động từ “können”

Động từ “können” được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Hỏi, xin phép một cách lịch sự và cho phép ai đó làm gì (tương tự như dürfen)

z.B: Mama, kann ich draußen spielen gehen? – Ja, du kannst, aber zieh dir eine Jacke an. (Mẹ ơi, con có thể đi chơi bên ngoài không? – Có, con có thể, nhưng mặc áo khoác vào.) -> Người mẹ đã đồng ý cho phép đứa trẻ ra ngoài chơi

 • Diễn tả năng lực (cái mà bạn đã được học)

z.B: Messi kann sehr gut Fußball spielen. (Messi có thể chơi bóng đá rất tốt.)

Mein vierjähriger Sohn kann schon sehr gut schwimmen. (Con trai bốn tuổi của tôi có thể bơi rất giỏi.)

Ngoài ra, nó còn phủ định năng lực của một ai đó

z.B: Helmut kann nicht schwimmen. Er hat es nicht gelernt. (Helmut không biết bơi. Anh ấy đã không học nó.)

Seine neue Freundin kann nicht kochen. Sie hat kein Talent zum Kochen. (Bạn gái mới của anh không thể nấu ăn. Cô ấy không có tài nấu ăn.)

 • Diễn tả khả năng một sự việc gì đó có thể xảy ra không

z.B1: Ein Freund von mir fährt morgen nach Paris. Wenn ich will, kann ich mitfahren. (Một người bạn của tôi sẽ đến Paris vào ngày mai. Nếu tôi muốn, tôi có thể đi với họ.)

Meine Frau braucht heute den Wagen nicht. Da kann ich mit dem Auto zur Arbeit fahren. (Vợ tôi không cần xe ngày hôm nay. Tôi có thể đi làm bằng ô tô.)

z.B2: Bei diesem Trainer kann man einfach nichts lernen. (Đơn giản là bạn không thể học bất cứ điều gì với huấn luyện viên này. -> Huấn luyện viên có thể không tốt.)

Menschen können nicht fliegen. (Con người không thể bay.)

 • Rút ra kết luận từ một điều gì đó

z.B: Hans ist nicht zu Hause. Dann kann er eigentlich nur bei seiner Freundin sein. (Hans không ở nhà. Vì vậy, anh ấy chỉ có thể ở bên bạn gái của mình.)  

In Martinas Wohnung brennt kein Licht, dann kann sie nicht zu Hause sein. (Không có ánh sáng trong căn hộ của Martina, vì vậy cô không thể ở nhà.)

 • Diễn tả sự phỏng đoán/sự giả định (sử dụng trong Konjunktiv II)

z.B: Heute könnte es Regen geben. Man sieht schwarze Wolken am Himmel. (Hôm nay có thể có mưa. Bạn có thể thấy những đám mây đen trên bầu trời.)

3.3. Động từ “wollen”

Động từ “wollen” được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Từ chối làm một việc gì đó

z.B: Der kleine Bub will nicht in die Schule gehen. (Cậu bé không muốn đi học.)

Das Kind will abends einfach nicht ins Bett gehen. (Đứa trẻ không muốn đi ngủ vào ban đêm.)

 • Diễn tả sự mong muốn (mang ý nghĩa mạnh hơn möchten)

z.B1: Georg will nächstes Jahr in Italien Urlaub machen. (Georg muốn đi nghỉ ở Ý vào năm tới.)

Erik will seine Freundin heiraten, aber sie will nicht. (Erik muốn kết hôn với bạn gái của anh ấy, nhưng cô ấy không muốn.)

z.B2: “Mama, ich will ein Eis” -> “wollen” được sử dụng trong trường hợp này rất không lịch sự, cho thấy được một yêu cầu thô lỗ từ đứa bé. Trường hợp này sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng “möchten:, nó sẽ làm cho câu nói của bạn lịch sự hơn: “Mama, ich möchte ein Eis (haben). Kaufst du mir eins?”

3.4. Động từ “müssen”

Động từ “müssen” được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Dùng để ra lệnh

z.B: Kinder, ihr müsst etwas essen, damit ihr bei Kräften bleibt. (Trẻ em cần phải ăn một vài thứ để có sức khỏe.)

Wenn Sie den Kredit haben wollen, müssen Sie diesen Vertrag unterschreiben. (Nếu bạn muốn có khoản vay, bạn phải ký hợp đồng này.)

 • Diễn tả việc bạn không phải làm một cái gì đó (= Negation + brauchen zu + Infinitiv)

z.B: Du bist schon 18. Du musst nicht mehr zur Schule gehen, aber du solltest. (Bạn đã tròn 18 tuổi. Bạn không còn phải đi học, nhưng bạn nên đi.)

= Du bist schon 18. Du brauchst nicht mehr zur Schule zu gehen, aber du solltest.

 • Diễn tả sự cần thiết hay không cần thiết hay một sự phỏng đoán mang tính khẳng định

z.B: Der Schüler muss täglich seine Hausaufgaben machen, wenn er Deutsch lernen will. (Học sinh phải làm bài tập về nhà mỗi ngày nếu muốn học tiếng Đức.) 

Ein Bäcker muss jeden Tag sehr früh aufstehen. (Một thợ làm bánh phải dậy rất sớm mỗi ngày.)

 • Đưa ra kết luận

z.B: Jedes Lebewesen muss einmal sterben, früher oder später. (Mọi sinh vật đều phải chết một lần, dù sớm hay muộn.)  

Viele Menschen haben kein Geld. Deshalb müssen sie jeden Tag arbeiten gehen. (Nhiều người không có tiền. Vì vậy, họ phải đi làm mỗi ngày.)

3.5. Động từ “sollen”

Động từ “sollen” được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Mang ý nghĩa nên làm một điều gì đó nhưng có tính trách nhiệm, khác với sollen trong Konjunktiv II chỉ mang ý nghĩa nên làm một điều gì đó

z.B: Du soll jeden Tag dein Zimmer aufräumen. ≠ Du solltest jeden Tag dein Zimmer aufräumen.

 • Đưa ra một mệnh lệnh/tuân thủ luật pháp

z.B1: Ich habe gesagt, du sollst dich jetzt schlafen legen! (Tôi nói bạn nên đi ngủ bây giờ!)

Ihr sollt jetzt sofort eure Hausaufgaben machen. (Các bạn nên làm bài tập về nhà ngay bây giờ.)

z.B2: Man soll nicht töten. (Bạn không nên giết người)

 • Diễn tả một mục đích

z.B: Diese Beispiele sollen Ihnen helfen, den Gebrauch der Modalverben zu verstehen. (Những ví dụ này nhằm giúp bạn hiểu việc sử dụng các động từ khiếm khuyết.)

Die Strafe soll dir eine Lehre sein. (Sự trừng phạt nên là một bài học dành cho bạn.)

3.6. Động từ “mögen”

Động từ “mögen” được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Diễn tả sự từ chối (mögen + Verneinung, thường đứng độc lập trong câu)

z.B: Möchtest du etwas essen? – Nein danke, ich mag nicht (essen). Ich habe keinen Hunger. (Bạn muốn ăn một cái gì đó? – Không, cảm ơn, tôi không thích (ăn).Tôi không đói.) 

Den neuen Kollegen mag ich nicht. Ich mag auch nicht mit ihm zusammenarbeiten. (Tôi không thích đồng nghiệp mới. Tôi cũng không thích làm việc với anh ấy.)

 • Thể hiện sự yêu thích (thường không đi kèm động từ)

z.B: Mein neuer Freund mag Fußball, Bücher lesen und schwimmen gehen. (Người bạn mới của tôi thích bóng đá, đọc sách và đi bơi.)

Der Gast geht in die Kneipe und mag ein oder auch zwei Bier trinken. (Vị khách đến quán rượu và thích uống một hoặc hai cốc bia.)

 • Diễn tả sự không hài lòng/không thích một cái gì đó và có thể đứng độc lập trong câu

z.B: Heute mag ich nicht zur Arbeit gehen. Ich habe heute keine Lust zu arbeiten. (Hôm nay tôi không thích đi làm. Tôi không có hứng thú làm việc hôm nay.)

Mein Mann hat Probleme. Er mag aber nicht mit mir darüber sprechen. (Chồng tôi có vấn đề. Nhưng anh ấy không thích nói chuyện với tôi về điều đó.)

 • Bày tỏ mong muốn/đưa ra một yêu cầu lịch sự (Konjunktiv II)

z.B: Möchten Sie lieber ein Bier oder einen Wein (trinken)? (Bạn muốn uống bia hay rượu vang hơn?)

Ich möchte so gern einmal zum Mond fliegen. Das ist mein größter Wunsch. (Tôi muốn bay lên mặt trăng một lần. Đây là mong muốn lớn nhất của tôi.)

3.7. Động từ “möchten”

Động từ “möchten” được sử dụng để diễn tả sự mong muốn hay một lời đề nghị lịch sự

z.B1: Ich möchte viel Geld verdienen. (Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền)

z.B2: Möchten Sie mit mir eine Tasse Kaffee trinken? (Ông có muốn dùng một tách cà phê cùng tôi không?)

3.8. Modalverben được sử dụng như động từ chính trong câu

Thỉnh thoảng các động từ khiếm khuyết (Modalverben) có thể được sử dụng như một động từ chính trong câu mà không cần đi kèm với một động từ thứ 2. Và điều kiện tiên quyết là tình huống trong câu phải được xác định rõ ràng

z.B: Ihr dürft jetzt nach Hause (gehen). (Bây giờ bạn có thể về nhà.)

Der Arbeiter will mehr Lohn (haben). (Người lao động muốn có thêm tiền lương.)

Peter kann nicht zur Hochzeit kommenGisela kann auch nicht. (Peter không thể đến đám cưới. Gisela cũng không thể.)

Lưu ý: Một số động từ được sử dụng như Modalverben: sehen, hören, fühlen, lassen -> z.B: Ich lasse mir die Haare schneiden.

Phần bài tập về “Động từ khiếm khuyết – Modalverben” thật sự không khó. Các bạn có thể tham khảo và làm thêm bài tập ở nhà về phần Modalverben tại đây

Cuộc sống du học nghề ở Đức

Bài viết này thuộc bản quyền của Tổ Chức Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế IECS. Sao chép dưới mọi hình thức xin vui lòng dẫn nguồn và links. 

THAM KHẢO THÊM:

IECS và Vuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đức và trung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức, chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp.

Possessivartikel: Cách chia quán từ sở hữu trong tiếng Đức?

1. Quán từ sở hữu (Possessivartikel) là gì?

Quán từ sở hữu (Possessivartikel) là một loại quán từ, và nó phải luôn luôn đi kèm với danh từ. Possessivartikel thể hiện sự sở hữu của ai đó hay của cái gì đó.

Bạn cần phân biệt rõ quán từ sở hữu (Possessivartikel) với đại từ sở hữu (Possessivpronomen) để tránh bị nhầm lẫn giữa chúng.

 • Possessivartikel: Ist das deine Tasche? – Ja, das ist meine Tasche. (quán từ sở hữu mein đứng trước danh từ Tasche và chỉ ra ai là người sở hữu của Tasche).
 • Possessivpronomen: Ist das deine Tasche? – Ja, das ist meine. (đại từ sở hữu meine đứng độc lập, thay thế cho cả danh từ Tasche và cũng chỉ ra ai là người sở hữu của Tasche).

Xem lại: Đại từ sở hữu (Possessivpronomen)

2. Cách chia quán từ sở hữu

Các quán từ sở hữu tương ứng với các đại từ nhân xưng như sau:

Quán từ sở hữu - Possessivartikel theo ngôi

Possessivartikel cũng được chia theo 4 biến cách tương ứng với từng vị trí danh từ mà nó đi kèm. Dưới đây là bảng chia Possessivartikel đối với ngôi ich:

Quán từ sở hữu - Possessivartikel của ngôi ich

Tương tự, chúng ta chỉ cần thay mein bằng những quán từ sở hữu khác thì sẽ có cách chia ở 4 biến cách của từng Possessivartikel.

Lưu ý: Đối với euer, khi chia về các biến cách, nếu cần phải thêm đuôi thì chúng ta phải bỏ nguyên âm e thứ 2 rồi mới thêm đuôi (euer -> eur -> eure/eurem/eures…). Xem bảng dưới đây về cách chia quán từ sở hữu của ngôi ihr:

Quán từ sở hữu - Possessivartikel của ngôi ihr

Bài viết này thuộc bản quyền của Tổ Chức Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế IECS. Sao chép dưới mọi hình thức xin vui lòng dẫn nguồn và links. 

THAM KHẢO THÊM:

IECS và Vuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đức và trung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức, chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp.

Cách viết thư tiếng Đức chuẩn là như thế nào?

Ở Việt Nam, chúng ta đã quá quen thuộc với việc nhắn tin qua Messenger hay qua những ứng dụng tương tự để có thể nhắn tin và gọi điện miễn phí. Tuy nhiên với người dân Đức, họ vẫn rất ưa chuộng những bức thư tay, vì thế ngay từ khi chúng ta bắt đầu học tiếng Đức chúng ta đã bắt đầu học viết những mẩu thư tay từ ngắn tới dài, từ đơn giản tới phức tạp.

Vậy viết thư như thế nào mới gọi là đúng form ? Viết như thế nào mới là phong cách của người Đức khi chúng ta đã quá quen thuộc với cách nhắn tin ngắn gọn của người Việt? Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng IECS tìm hiểu nhé.

viết thư tiếng Đức 1

1. Cách viết thư tiếng Đức:

Ở Đức chúng ta sẽ chia ra làm 2 cách viết thư : đó là viết thư cho người thân, bạn bè chúng ta sẽ dùng thư không mang tính quy phạm hay còn gọi là thư thân mật. Tuy nhiên nếu là bức thư gửi cho cơ quan hành chính, thư để xin gửi, cấp trên hay đối tác … khi ấy chúng ta sẽ phải sử dụng mẫu thư trang trọng thì mới có thể đảm bảo thông điệp sẽ được truyền tải một cách hiệu quả và qua thư người ta cũng có thể thấy được tính cách và con người của người viết thư.

Vì thế khi viết thư trang trọng hay thư thân mật chúng ta đều phải làm theo một cấu trúc nhất định và thể hiện được sự tôn trọng của mình tới người nhận thư.

2. Cấu trúc viết thư:

Bước 1 : Bạn phải xác định bạn viết loại thư gì: thư trang trọng hay thư thân mật để có thể xưng hô cho đúng mực.

Bước 2: Cấu trúc của bức thư gồm có:

 • Phần mở đầu: chào hỏi
 • Phần giới thiệu: lý do viết thư
 • Phần nội dung chính: ở đây bạn sẽ nêu ra nội dung chủ yếu của bức thư hoặc bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của bản than
 • Phần cuối: bày tỏ nguyện vọng của bản thân tới người nhận thư như sớm trả lời hay sớm gặp mặt,…
 • Phần chữ kí.

3. Các mẫu viết thư:

 3.1 Viết thư tiếng Đức lịch sự

Mẫu câu phần chào hỏi

 • Lieber Herr Müller (Xin chào ông Müller)
 • Liebe Frau Lena (Xin chào bà Mrs. Lena)
 • Sehr geehrte Damen und Herren (Kính gửi Ông/ Bà)
 • Sehr geehrte Frau Präsidentin (Kính gửi bà Tổng thống)
 • Sehr geehrter Herr Professor Dumbledore (Kính gửi giáo sư Dumbledore)

Mẫu câu phần giới thiệu

– Vielen Dank für Ihren Brief (E-Mail) über / Vielen Dank für Ihren Brief über… Cảm ơn Ông/Bà về bức thư…

–Ich schreibe Ihnen diesen Brief, , um Informationen anzufordern / Sie darüber zu informieren / sich zu beschweren…: Tôi viết thư này để hỏi thông tin về/ thông báo tới Ông (Bà) về việc/than phiền về….

– Ich möchte Ihnen Glückwünsche aussprechen…: Tôi muốn chúc mừng bạn về…

– Ich möchte Ihnen dazu gratulieren…: Xin chúc mừng bạn về…

Mẫu câu phần kết thư

– Ich freue mich, dich bald wiederzusehen: Tôi mong được gặp bạn

– Ich freue mich darauf, unverzüglich von Ihnen zu hören: Tôi mong bạn sẽ phản hồi sớm

– Ich hoffe, Sie so bald wie möglich zu hören: Tôi hy vọng nhận được phản hồi sớm nhất có thể

Mẫu câu chào hết thư

– Nếu khi mở đầu bạn gọi người nhận là Frau/Herr thì cuối thư bạn dùng “Mit freudlichen Grüßen”

– Nếu bạn dùng “Damen und Herren” thì kết thư bạn dùng Mit herzlichen Grüßen oder Viele Grüße

Xem thêm: 7 bí quyết giúp bạn chinh phục điểm cao kỹ năng viết tiếng Đức

Viết thư tiếng Đức

3.2. Viết Thư tiếng Đức thân mật

Mẫu câu phần chào hỏi

– Hallo + Name

– Liebe + Name với nam thì dùng Lieber + Name

Mẫu câu phần giới thiệu

– Vielen Dank für deinen Brief (E-Mail) über/ deine Einladung: Cảm ơn vì đã viết thư cho tôi về/ về lời mời …

– Es war schön, wieder von dir  zu hören: Thật tuyệt vì biết thông tin của bạn

– Ich schreibe, um dir davon zu erzählen: Tôi viết bức thư này để kể cho bạn về…

– Wie geht es dir? / Was ist los? Bạn khỏe không?

– Es tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe: Xin lỗi vì đã lâu không viết thư cho bạn.

Mẫu câu phần kết bài

– Hoffe bald von dir zu hören/ Anwort mir bald, bitte !: Hy vọng bạn phản hồi sớm

– Ich freue mich auf Sie / auf Sie: Mong chờ được gặp/ nghe tin tức từ bạn

– Ich kann es kaum erwarten, mich bald zu treffen: Tôi rất nóng lòng muốn gặp bạn sớm

– Schreib bald zurück: Phản hồi sớm nhé

Mẫu chào khi kết thúc

– Viele Grüße: Chúc mọi điều tốt lành

– Bis bald: Hẹn sớm gặp lại  / hoặc Liebe( r ) Grüße: thân gửi

viết thư tiếng Đức

4. Cách viết E-Mail:

Bên cạnh cách viết thư, người Đức còn rất chú trọng về cách viết E-Mail. Viết E-Mail sao cho đúng và tôn trọng người đọc là một vấn đề được người Đức rất đề cao. Vì thế mà không tự dưng người Đức đánh giá cao hơn ứng viên có phong cách trình bày E-Mail khoa học và hợp lí. Vậy cách viết E-Mail như thế nào mới là phong cách “ chuẩn Đức „? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé:

Viết E-Mail cũng giống như viết thư trong tiếng Đức: 

Đầu tiên chúng ta cũng sẽ phải xác định mình viết thư cho ai và với mục đích gì?

Sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào việc viết E-Mail giống như hướng dẫn khi viết thư: 

Gồm 5 phần: mở đầu, lý do, nội dung, kết thư và kí tên.

Về cơ bản viết E-Mail hay viết thư trong tiếng Đức đều tương tự nhau. Tuy nhiên khi viết E-Mail bạn cần chú ý tới phần tiêu đề của E-Mail là gì. Ví dụ như bạn viết E-Mail hỗ trợ thì bạn phải ghi vào phần tiêu đề của E-Mail là: Thư xin hỗ trợ ,…. 

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết thư động lực và CV cho du học sinh

viết thư tiếng Đức

5. Cách viết E-Mail nhờ giúp đỡ:

Cách viết E-Mail nhờ vả cũng sẽ có những mẫu câu chào hỏi và kết thúc như thư tiếng Đức. Tuy nhiên trong quá trình viết phần lý do hoặc nội dung, bạn có thể thêm các mẫu câu sau:

 • Außerdem wäre wünschenswert, dass… : Cũng được hy vọng rằng…
 • Ich bitte Sie, mir ein Angebot für…zu unterbreiten: Tôi thỉnh cầu ngài, cho tôi đề nghị… để trình bày.
 • Ich erwarte, dass… : Tôi mong đợi rằng…
 • Ich hätte gern, dass: Tôi muốn rằng…
 • Ich würde mir wünschen, dass…: Tôi muốn ước rằng….

6. Cách viết Postcard tiếng Đức:

Viết thiệp thường được sử dụng trong các dịp lễ hay sinh nhật, các tấm thiệp được trình bày dễ thương và viết ngắn gọn. Tuy nhiên nó vẫn phải đầy đủ các phần như: Chào hỏi, nội dung và kí tên. Khi viết thiệp bạn không cần quá coi trọng hình thức như viết thư hay viết E-Mail. Thiệp cũng thường được viết gửi những người thân của mình vì thế quan trọng nhất là bạn bày tỏ được tình cảm của bản thân qua thư. 

viết thư tiếng Đức

Đây là một mẫu thiệp tiếng Đức để chúng ta tham khảo.

Chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn biết về cách viết thư, cách viết E-mail, mẫu viết thư, viết postcard cho chuẩn. Chúc các bạn thành công!

Du học nghề Đức – Hồi ức 4 năm ở Đức

Bài viết này thuộc bản quyền của Tổ Chức Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế IECS. Sao chép dưới mọi hình thức xin vui lòng dẫn nguồn và links. 

THAM KHẢO THÊM:

IECS và Vuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đứctrung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức IECS và Vuatiengduc chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức bằng cách sử dụng 9 từ để hỏi

Sở thích của bạn là gì? Diễn viên yêu thích của bạn là ai? Bạn làm ở đâu? Những câu hỏi như vậy có thể giúp bạn làm quen với một người mới. Các từ để hỏi tiếng Đức là chìa khóa để giữ một cuộc trò chuyện lâu hơn. Bạn càng đặt ra nhiều câu hỏi, bạn càng nhanh chóng tìm hiểu về người kia. Hãy cùng Vuatiengduc tìm hiểu các cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức bằng cách sử dụng từ để hỏi nhé!

Có thể hỏi một số câu hỏi cơ bản là một phần thiết yếu của việc học bất kỳ ngôn ngữ mới nào. Nó sẽ giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện và tránh những khoảng lặng khó xử. Hãy bắt đầu với bài học này ngay bây giờ! 

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức

1. Các từ để hỏi trong tiếng Đức là gì?

Chắc hẳn tất cả các bạn đều quen thuộc với khái niệm câu hỏi Wh- trong tiếng Anh. Chúng được gọi như vậy bởi vì, tất cả các từ để hỏi đều bắt đầu bằng các chữ cái Wh-, ngoại trừ từ câu hỏi như thế nào (how).

Các từ để hỏi trong tiếng Đức không có gì khác ngoài các từ câu hỏi Wh-. Câu hỏi Wh- được gọi là W-Fragen trong tiếng Đức. Sử dụng các từ để hỏi đơn giản bằng tiếng Đức, bạn sẽ có thể hỏi mọi người tên, số điện thoại, cảm giác của họ và nhiều hơn thế nữa.

9 Từ để hỏi cơ bản của Tiếng Đức như sau: –

What Was                   Cái gì
Where Wo Ở đâu
Where from Woher Đến từ đâu
Where to Wohin Đến đâu
Who Wer Ai
When Wann Khi nào
Why Warum Tại sao
Which Welche Cái mà
How Wie Như thế nào

Như bạn có thể thấy trong bảng trên, W-Fragen được gọi như vậy bởi vì, tất cả các từ để hỏi trong tiếng Đức đều bắt đầu bằng chữ W. Một số từ để hỏi thường được sử dụng khác như sau: –

Since when Seit wann Kể từ khi
With whom Mit wem Với ai
How long Wie lange Bao lâu
How much Wie viel Bao nhiêu
How many Wie viele Bao nhiêu
Is there Gibt es
Whose Wessen Của Ai

Trong khi đặt câu hỏi, tất cả các W-Fragewort khác vẫn giữ nguyên, ngoại trừ “wer” và “Welch-”.

Cũng giống như mạo từ der, từ wer (ai) cũng bị thay đổi theo bốn trường hợp.

 • Nominativ – Wer
 • Akkusativ – Wen
 • Dativ – Wem
 • Genitiv – Wessen

Từ welch- (mà) cũng thay đổi tùy theo Artikel, Kasus và số lượng. Sự phân chia như sau: 

Mask. Fem.           Neut.     Plural
Nominative welcher welche welches welche
Accusative welchen welche welches welche
Dative welchem welcher welchem welchen

Ngoài câu hỏi W-Fragen, có một cách nữa để đặt câu hỏi. Đó là, câu hỏi Ja/Nein. Chúng được gọi như vậy bởi vì, chúng có thể được trả lời chỉ bằng một câu đơn giản “Ja” hoặc “Nein”.

Bây giờ, chúng ta hãy thử học cách đặt câu với những từ để hỏi  này.

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức với từ để hỏi

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức với từ để hỏi

2. Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức

Để tạo một câu hỏi W-Fragen bằng tiếng Đức, trước tiên hãy bắt đầu với từ để hỏi. Động từ đứng vị trí thứ hai, theo sau là chủ ngữ của câu. Nếu có thêm bất kỳ bộ phận khác trong câu hỏi, thì nó được đặt sau chủ ngữ.

Ví dụ, Wann ist das Konzert? (Buổi hòa nhạc diễn ra khi nào?) 

=> Ở đây, từ nghi vấn “wann” đứng đầu, động từ “sein” đứng thứ hai và chủ ngữ “Konzert” đứng thứ ba.

Một ví dụ khác – Warum kommt er immer spät? (Tại sao anh ấy luôn đến muộn?) 

=> Ở đây, chủ ngữ là “er”. Phần còn lại của thông tin “immer spät” ở cuối (sau chủ đề).

Cấu trúc câu trong tiếng Đức có một chút khác biệt so với các ngôn ngữ khác. Vì vậy, đừng bao giờ dịch các câu hỏi từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng Đức.

Trong tiếng Anh, khi bạn hỏi – Tên bạn là gì? Từ “what” được dịch thành “was” trong tiếng Đức. Tuy nhiên, trong tiếng Đức thì sử dụng từ “wie” (làm thế nào) để hỏi cùng một câu hỏi. Wie heißen Sie?

Hình thành câu hỏi Ja/Nein bằng tiếng Đức đơn giản hơn một chút. Bắt đầu với động từ trước. Chủ ngữ được đặt ở vị trí thứ hai. Phần còn lại của thông tin theo chủ đề.

Ví dụ, Kommen Sie aus Berlin? (Bạn đến từ Berlin phải không?) 

=> Ở đây, động từ “kommen” đứng đầu, chủ ngữ “Sie” đứng thứ hai và thông tin khác “aus Berlin” ở cuối.

Đối với cả hai dạng câu hỏi (Ja/Nein-Fragen và W-Fragen), động từ luôn được chia theo chủ ngữ.

3. Sự khác nhau giữa “Wo”, “Woher” và “Wohin”

Bạn có thể đã nhận thấy trước đó, rằng có 3 cách để tạo câu hỏi bằng cách sử dụng “Where”. Từ để hỏi này thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh (wo / woher / wohin).

Hãy xem 3 câu hỏi sau: –

Wo ist meine Tasche? (Túi của tôi đâu?)

Woher kommt deine Lehrerin? (Giáo viên của bạn đến từ đâu?)

Wohin gehst du dieses Wochenende? (Bạn đi đâu vào cuối tuần này?)

“Wo” được sử dụng khi bạn cần biết về một địa điểm hoặc nơi nào đó / một người nào đó ngay bây giờ. Nó không bao hàm chuyển động. 

“Woher” có nghĩa là “từ đâu”. Nó được sử dụng khi bạn muốn biết ai đó / thứ gì đó đến từ đâu (nguồn gốc).

“Wohin” có nghĩa là chuyển động từ nơi này sang nơi khác. Nó có nghĩa là “đến đâu”. Nó được sử dụng khi bạn cần biết ai đó đang đi (đến).

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức với “Wo”, “Woher” và “Wohin”

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức với “Wo”, “Woher” và “Wohin”

4. Những câu hỏi tiếng Đức cơ bản

Bạn đã học đủ về các từ để hỏi tiếng Đức. Bây giờ, đã đến lúc hình thành một số câu hỏi đơn giản bằng cách sử dụng chúng. Dưới đây là 15 câu hỏi cơ bản bằng tiếng Đức mà bạn nên biết nếu bạn muốn có một cuộc trò chuyện giới thiệu nhỏ với ai đó.

Sử dụng “Sie” thay vì “du” trong các cuộc trò chuyện lịch sự.

 

English German Tiếng Việt
What is your name? Wie heißt du? / Wie ist dein Name? Tên của bạn là gì?
How old are you? Wie alt bist du? Bạn bao nhiêu tuổi?
Where are you from? Woher kommst du? Bạn đến từ đâu?
Where do you live/ stay? Wo wohnst du? Bạn sống ở đâu?
How are you? Wie geht es dir? Bạn khoẻ không?
What do you do in your free time? Was machst du in deiner Freizeit? Bạn làm gì vào thời gian rảnh?
Do you have siblings or are you the only child? Hast du Geschwister oder bist du das Einzelkind? Bạn có anh chị em không hay bạn là con một?
What is your mother-tongue? Wie ist deine Muttersprache? Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì?
Which languages do you speak? Welche Sprachen sprichst du? Bạn nói được những ngôn ngữ nào?
Since when have you been learning German? Seit wann lernst du Deutsch? Bạn đã học tiếng Đức từ khi nào?
When will the course start again? Wann fängt der Kurs wieder an? Khi nào khóa học sẽ bắt đầu lại?
Who is your favorite singer? Wer ist dein Lieblingssänger? Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?
What are your hobbies? Was sind deine Hobbys? Sở thích của bạn là gì?
How long have you been living here? Wie lange lebst du schon hier? Bạn sống ở đây bao lâu rồi?
Are you single or married? Bist du ledig oder verheiratet? Bạn còn độc thân hay đã kết hôn?

Học viên đánh giá trung tâm tiếng Đức IECS

 

THAM KHẢO THÊM:

IECS và Vuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đức và trung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức, chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp.

Hướng dẫn: 4 hình thức câu mệnh lệnh tiếng Đức

Hãy nỗ lực hết sức! Đừng im lặng! Gọi cho tôi nếu bạn cần bất cứ điều gì! Có một số tình huống trong thói quen hàng ngày của chúng ta mà chúng ta sử dụng các biểu thức mệnh lệnh. Vì vậy, việc học Imperativ – câu mệnh lệnh tiếng Đức cũng quan trọng không kém.

Tất cả các bạn chắc hẳn đang tự hỏi, chính xác thì Imperativ (câu mệnh lệnh tiếng Đức) là gì hoặc khi nào và sử dụng chúng như thế nào? Đừng lo lắng! Bài học này sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Bắt đầu nào!

Câu mệnh lệnh tiếng Đức

Câu mệnh lệnh tiếng Đức

1. Khi nào sử dụng câu mệnh lệnh tiếng Đức

Imperativ được sử dụng khi bạn muốn đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên hoặc hướng dẫn. Nó cũng được sử dụng để bày tỏ yêu cầu. Ví dụ, khi bạn muốn ai đó làm điều gì đó, bạn nói – Làm đi! (Mach das!)

Trong quá trình ra lệnh hoặc hướng dẫn để hoàn thành công việc, bạn có thể tỏ ra kiêu ngạo với một số người. Sử dụng từ làm ơn (bitte) để nghe có vẻ lịch sự. Ví dụ: Vui lòng gửi báo cáo trước 5 giờ chiều! (Sende bitte den Bericht bis 17 Uhr!)

Ngược lại, các câu mệnh lệnh là cần thiết để đáp lại sự thô lỗ và có vẻ hung hăng. Ngoài ra, câu mệnh lệnh tiếng Đức cũng được sử dụng nếu bạn muốn khuyến khích ai đó.

Có ba dạng câu mệnh lệnh tiếng Đức – du, ihr và Sie. Việc xây dựng các cụm từ mệnh lệnh thoạt đầu có vẻ hơi khó khăn và phức tạp. Nhưng với việc luyện tập thường xuyên, bạn cũng sẽ thành công!

Câu mệnh lệnh tiếng Đức được sử dụng khi bạn muốn đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên hoặc hướng dẫn. Nó cũng được sử dụng để bày tỏ yêu cầu.

Câu mệnh lệnh tiếng Đức được sử dụng khi bạn muốn đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên hoặc hướng dẫn. Nó cũng được sử dụng để bày tỏ yêu cầu.

2. Cách tạo câu mệnh lệnh tiếng Đức

Các dạng câu mệnh lệnh tiếng Đức

Các dạng câu mệnh lệnh tiếng Đức

Cũng giống như ba dạng xưng hô, có 3 dạng mệnh lệnh cho “bạn” trong tiếng Đức. Phần này sẽ được nói đến trong cách chia động từ trong Imperativ. Trước khi học cách chia động từ, những điều quan trọng nhất cần nhớ là: 

 • Câu mệnh lệnh tiếng Đức luôn bắt đầu bằng động từ (thì hiện tại).
 • Có dấu chấm than ở cuối câu.
 • Tương tự như các thì khác, tiền tố của động từ tách nằm ở cuối câu mệnh lệnh.
 • Xây dựng một câu với sự phủ định có nghĩa là nói với ai đó những gì không nên làm. Trong những trường hợp như vậy, chỉ cần thêm từ “nicht” vào sau động từ.
The imperative of modal verbs does not exist.

( Mệnh đề của động từ phương thức không tồn tại.)

Câu mệnh lệnh tiếng Đức được sử dụng trong các trường hợp chính thức cũng như không chính thức. “Sie” được sử dụng trong các tình huống trang trọng và “du” hoac “ihr” được sử dụng trong các tình huống không trang trọng. Ngoài ba dạng này, còn có một dạng khác – Wir (Chúng tôi).

Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu chi tiết 4 dạng này.

2.1. Sie – Ngôi thứ hai Số ít hoặc Số nhiều

Dạng câu mệnh lệnh tiếng Đức với ngôi Sie (formell) là dạng duy nhất mà đại từ nhân xưng xuất hiện trong câu. Nó chiếm vị trí thứ hai trong câu, tức là đứng sau động từ.

Mệnh đề đối với Sie được tạo thành với động từ ở dạng nguyên thể + Sie.

Dưới đây là một vài ví dụ cho bạn: –

Englisch Deutsch Tiếng Việt
Please deliver the letters soon! Tragen Sie bitte die Briefe bald aus! Làm ơn gửi thư sớm!
Throw the ball here! Werfen Sie den Ball hierher! Ném bóng vào đây!
Give me a spoon! Geben Sie mir einen Löffel! Cho tôi một cái thìa!
Please try this watermelon! Probieren Sie bitte diese Wassermelone! Mời bạn thử món dưa hấu này nhé!
Don’t drink so much coffee! Trinken Sie nicht so viel Kaffee! Đừng uống quá nhiều cà phê!
Ví dụ về câu mệnh lệnh tiếng Đức: Werfen Sie den Ball hierher!

Ví dụ về câu mệnh lệnh tiếng Đức: Werfen Sie den Ball hierher!

2.2. Ihr – Ngôi thứ hai Số nhiều

Dạng câu mệnh lệnh tiếng Đức với ngôi Ihr (informell) vẫn giữ nguyên như dạng thì hiện tại của nó. Điều đó có nghĩa là, gốc động từ + t. Tuy nhiên, đại từ ihr bị loại bỏ.

Dưới đây là một vài ví dụ cho bạn:

Englisch Deutsch Tiếng Việt
Note down his address! Notiert seine Adresse! Ghi lại địa chỉ của anh ấy!
Swim at least twice a week! Schwimmt mindestens zweimal wöchentlich! Bơi ít nhất hai lần một tuần!
Please sprinkle the salt! Bestreut bitte das Salz! Vui lòng cho thêm muối!
Repair the computer till evening! Repariert den Computer bis zum Abend! Hãy sửa máy tính đến tối!
Pack the suitcase today! Packt den Koffer heute! Hãy đóng gói vali của bạn ngay hôm nay!

2.3. Du – Ngôi thứ hai số ít

Câu mệnh lệnh với ngôi Du (informell) có phức tạp hơn một chút, bởi vì có một số trường hợp ngoại lệ. Nó được hình thành bằng cách loại bỏ đuôi -st khỏi gốc động từ. Đại từ “du” cũng bị bỏ.

Chia động từ thường hoặc yếu trong câu mệnh lệnh với ngôi “du” rất đơn giản. Gehen trở thành Geh, Lernen trở thành Lern, v.v.

Tuy nhiên, nó lại không dễ dàng như vậy đối với động từ bất quy tắc. Như đã đề cập trước đó, bạn cần phải lưu ý các trường hợp ngoại lệ.

 Chúng như sau: –

 • Bất kỳ thay đổi nguyên âm nào ở gốc của động từ mạnh cũng xảy ra ở dạng mệnh lệnh của chúng. Ví dụ, nehmen – nimm, lesen – lies, v.v.
 • Nếu sự thay đổi nguyên âm từ a thành ä (thêm âm sắc), thì nó không xảy ra trong câu mệnh lệnh. Ví dụ, du fährst – Fahr.
 • Nếu gốc động từ kết thúc bằng –d,t, tm, –fn, -dn hoặc –chn, thì chúng ta thêm –e vào sau gốc động từ. Ví dụ, arbeiten – arbeite, senden – sende, atmen – atme, zeichnen – zeichne, v.v.
 • Động từ kết thúc bằng –eln hoặc –ern cũng có thêm –e ở cuối gốc động từ. Tuy nhiên, –e trong gốc động từ thường bị bỏ qua trong tiếng Đức nói. Ví dụ, sammeln – samm(e)le, feiern – fei(e)re, v.v.

Đây là một vài ví dụ dành cho bạn: –

Englisch Deutsch Tiếng Việt
Please wait for me! Warte bitte auf mich! Làm ơn đợi tôi!
Give me the fork! Gib mir die Gabel! Đưa tôi cái nĩa!
Pick up your aunt from the train station! Hol deine Tante vom Bahnhof ab! Hãy đi đón dì của bạn ở nhà ga xe lửa!
Turn off the TV! Schalte den Fernseher aus! Tắt TV đi!
Run for half an hour every day! Lauf täglich eine halbe Stunde! Nên chạy nửa tiếng mỗi ngày!

Đây là 3 hình thức được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, có một dạng mệnh lệnh khác trong tiếng Đức cho ngôi thứ nhất số nhiều – wir.

2.4. Wir – Ngôi thứ nhất Số nhiều

Câu mệnh lệnh với ngôi Wir được sử dụng khi bạn muốn đề cập đến một nhóm bao gồm cả chính bạn. Nó được tạo thành với động từ ở dạng nguyên thể + wir. Dạng này tương đương với các câu tiếng Anh bắt đầu bằng “Let’s. . . “.

Ví dụ: Gehen wir! (Đi nào!)

Đây là cách đơn giản nhất để xây dựng Imperativ. Tuy nhiên, những người nói tiếng Đức bản ngữ thích sử dụng động từ lassen (để/để lại). Vì vậy, nếu bạn muốn nói như người bản xứ, hãy nói câu tương tự theo cách này-

Lass uns gehen! (Let’s go!) Động từ hành động luôn ở dạng nguyên thể và đi ở cuối. Câu lệnh luôn bắt đầu bằng “Lass uns”.

Uns là Akkusativ của wir. Hãy xem bài học của chúng tôi về Đại từ để biết thêm.

Englisch Deutsch Tiếng Việt
Let’s drive to Berlin! Lass uns nach Berlin fahren! Hãy lái xe đến Berlin!
Let’s speak in German! Lass uns auf Deutsch sprechen! Hãy nói tiếng Đức!
Let’s order a Pizza! Lass uns eine Pizza bestellen! Hãy gọi một chiếc Pizza!

3. Câu mệnh lệnh tiếng Đức với trợ động từ (Hilfverben)

Imperativ với các trợ động từ sein, haben và werden là không thường xuyên. 

Du Ihr Sie
Sein Sei Seid Seien
Haben Hab Habt Haben
Werden Werde Werdet Werden

Ví dụ: Sei ehrlich! (Hãy trung thực!) Hoặc Werde nicht böse! (Đừng tức giận!)

Câu mệnh lệnh với trợ động từ (Hilfverben)

Câu mệnh lệnh tiếng Đức với trợ động từ (Hilfverben)

Tự học tiếng Đức: 100 Cụm từ chuyên ngành điều dưỡng (P1)

THAM KHẢO THÊM:

IECS và Vuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đức và trung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức, chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp.

Cách sử dụng 2 loại liên từ tiếng Đức trong câu

Giống như tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác, các liên từ tiếng Đức cũng là một phần thiết yếu của ngôn ngữ Đức. Bạn có nhận thấy  điểm chung trong các câu dưới đây không?

 “Er war erschöpft und schlief in einer Minute ein.”

 “Ich möchte den Film anschauen, aber ich muss jetzt lernen.”

 Phải, đúng vậy! Cả hai câu được liên kết với nhau bằng các từ như und hoặc aber. Những từ như vậy được gọi là ‘liên từ’. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các liên từ tiếng Đức khác nhau và cách chúng ảnh hưởng đến trật tự từ trong câu.

1. Các loại liên từ tiếng Đức              

Như đã đề cập trước đó, liên từ tiếng Đức là những từ nối hai câu. Nếu không có chúng, các câu sẽ ngắn và khó có thể xây dựng được các câu phức tạp. Để diễn đạt suy nghĩ của bạn một cách đúng đắn, điều quan trọng là biết khi nào nên kết hợp với nhau.

Có ba loại liên từ trong tiếng Đức: – Liên từ phụ, liên từ kết hợp và liên từ kép.

Các liên từ phụ ảnh hưởng đến cấu trúc câu. Động từ đứng ở cuối mệnh đề. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các liên từ tiếng Đức này trong bài học của chúng tôi về mệnh đề phụ (Nebensatz). 

Trong bài học này, bạn sẽ học mọi thứ về liên từ kết hợp và liên từ kép trong tiếng Đức. Vì vậy, không cần phải nói thêm, chúng ta hãy đi sâu vào bài học.

Liên từ tiếng đức

Liên từ tiếng đức

2. Liên từ kết hợp trong tiếng Đức

Các liên từ kết hợp trong tiếng Đức liên kết hai mệnh đề chính hoặc các câu độc lập với nhau. Chúng không ảnh hưởng đến vị trí của động từ. Điều này có nghĩa là cấu trúc câu hoàn toàn giống như trong một mệnh đề độc lập thông thường. Động từ sẽ ở vị trí thứ hai.

Tóm lại, đây là những liên từ trong tiếng Đức không thay đổi trật tự từ. Thứ tự từ sẽ như sau: 

Hauptsatz 1 (S+V+O …) + Konjunktion + Hauptsatz 2 (S+V+O …)                         

Như minh họa ở trên, liên từ kết hợp được coi là ở vị trí không (Nullposition). Do đó, tiếp theo sẽ là chủ ngữ (vị trí đầu tiên) và sau đó là động từ (vị trí thứ hai).

Các liên từ kết hợp quan trọng và được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Đức như sau:

Konjunktion
aber but nhưng
denn because bởi vì
oder or hoặc
sondern but/but rather nhưng/nhưng đúng hơn
und and
beziehungsweise or precisely hoặc chính xác
doch/jedoch however

 

tuy nhiên

Hãy nhìn vào một số ví dụ dưới đây:

 • Das Wohnzimmer ist schön, aber zu dunkel. (Phòng khách rất dễ thương, nhưng hơi tối)
 • Sie muss sich ausruhen, denn sie ist krank. (Cô ấy phải nghỉ ngơi bởi vì cô ấy ốm)
 • Ich singe nicht gern, sondern tanze sehr gerne. (Tôi không thích hát, nhưng tôi thích nhảy.)

3. Liên từ kép

Liên từ kép được gọi là zweiteilige Konnektoren trong tiếng Đức. Chúng được sử dụng để mô tả mối tương quan giữa hai câu. Điều cần thiết là phải học và ghi nhớ những liên từ tiếng Đức này theo từng cặp. Nguyên nhân?

Chúng luôn đi theo từng cặp cụ thể và song hành với nhau. Điều này có nghĩa là bạn không thể sử dụng chỉ một từ trong một câu mà không sử dụng từ còn lại. Bạn phải sử dụng cả hai. Đa số các liên từ kép không ảnh hưởng đến thứ tự từ.

Các liên từ ghép quan trọng và được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Đức như sau:

Konjunktion
entweder … oder either … or
weder … noch neither … nor
sowohl … als auch as well as / both … and
nicht nur … sondern auch not only … but also
einerseits … andererseits on the one hand … on the other hand
zwar … aber indeed / it’s true … but
je … desto the … the

Phần đầu tiên của liên từ kép có thể ở những vị trí khác nhau trong câu (ở đầu hoặc ở giữa), nhưng phần thứ hai luôn ở đầu Mệnh đề 2. Hãy xem một số ví dụ:

 • Victoria lernt sowohl Deutsch als auch Italienisch. (Victoria đang học cả tiếng Đức và tiếng Ý.)
 • Entweder gehen wir heute ins Theater, oder wir schauen uns diesen neuen Film an. (Hôm nay chúng tôi đi rạp chiếu phim hoặc là chúng tôi xem bộ phim mới này.)
 • Ich trinke weder Kaffee noch Tee. (Tôi không uống cà phê cũng không uống trà.)
Liên từ tiếng Đức - zweiteilige Konnektoren

Liên từ tiếng Đức – zweiteilige Konnektoren

4. Liên từ tiếng Đức:  je … desto (the … the)

Cặp cụ thể này hơi khác một chút. Nó ảnh hưởng đến cấu trúc của câu. Je… desto được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa hai tính từ so sánh.

Phần đầu tiên je giới thiệu một mệnh đề phụ. Điều này có nghĩa là động từ đi ở cuối mệnh đề. Phần thứ hai desto giới thiệu một mệnh đề chính và nằm ở đầu mệnh đề. Động từ chiếm vị trí thứ hai.

Chắc hẳn bạn đang thắc mắc tại sao nó lại được dịch thành ‘the… the’ trong tiếng Anh. Hãy xem các ví dụ dưới đây để hiểu cách dịch này:

 • Je mehr du Deutsch sprichst, desto fließender wirst du. (Bạn càng nói nhiều tiếng Đức, bạn sẽ càng trở nên trôi chảy hơn.)
 • Je länger der Wein lagert, desto wertvoller wird er. (Rượu cất càng lâu càng có giá trị.)

Đây là một khái niệm ngữ pháp khó nắm bắt, nhưng hãy tiếp tục luyện tập và bạn sẽ hiểu được nó.

Bài tập liên từ tiếng Đức - Je… desto

Bài tập liên từ tiếng Đức – Je… desto

Tự học tiếng Đức: 100 Cụm từ chuyên ngành điều dưỡng (P1)

THAM KHẢO THÊM:

IECS và Vuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đức và trung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức, chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp.

 

Passiv: Thể bị động

Passiv: Thể bị động

Passiv là gì? Câu bị động được hình thành như thế nào? Cách sử dụng ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé!

1. Passiv là gì?

Passiv nhấn mạnh vào một hành động hoặc một trạng thái được thực hiện, chứ không nhấn mạnh vào ai/cái gì gây ra hành động hay trạng thái đó.

z.B: Der Bäcker backt den Kuchen. (Câu chủ động) => Ein Kuchen wird gebacken. (Câu bị động)

Bạn có thể thấy, ở câu chủ động, der Bäcker được nhấn mạnh (chính là thợ làm bánh nướng cái bánh đó). Nhưng ở câu bị động, ein Kuchen lại được nhấn mạnh (không ai quan tâm chiếc bánh này là ai nướng; mà người ta chỉ quan tâm chiếc bánh này đã được nướng.)

2. Khi nào thì sử dụng câu chủ động? Khi nào thì dùng câu bị động?

Câu bị động (Passiv) được hình thành trên cơ sở câu chủ động (Aktiv). Vậy trường hợp nào thì dùng Aktiv? Trường hợp nào dùng Passiv?

 • Aktiv được sử dụng để nhấn mạnh ai/cái gì đang làm hành động gì đó

z.B: Der Mechaniker repariert das Auto. (Frage: Wer repariert das Auto?)

-> Trọng tâm là người thợ sửa xe đang thực hiện hành động sửa xe ô tô.

 • Passiv được sử dụng để nhấn mạnh hành động và có thể bỏ qua chủ thể tác động. Trả lời cho câu hỏi: Was passiert?

z.B: Ein Auto wird repariert.

-> Hành động chiếc xe ô tô được sửa là trung tâm, còn về việc ai là người sửa xe thì không quan trọng.

3. Các loại câu bị động

a. Vorgangspassiv

 • Vorgangspassiv được dùng để nhấn mạnh một hành động hay một quá trình (Was passiert?) đang xảy ra, và được hình thành bởi “werden” + Partizip II

z.B: Ein Auto wird repariert. -> Ô tô đang được sửa chữa. Chúng ta có mặt ở tiệm sửa xe và đang nhìn quá trình người thợ sửa chiếc ô tô.

b. Zustandspassiv

 • Zustandspassiv được xây dựng với trợ động từ “sein”. Dùng để miêu tả kết quả, trạng thái của một hành động hay một quá trình đã được thực hiện hay đã kết thúc. Zustandspassiv hầu như chỉ tồn tại ở hai thì Präsens và Präteritum.

z.B: Ein Auto ist repariert. -> Ô tô đã được sửa chữa xong. Giờ là lúc ra thanh toán tiền và đi về.

4. Cách hình thành Passiv

Cách hình thành đơn giản nhất của Passiv là chuyển từ câu chủ động với 3 bước như sau:

Bước 1: Đưa tân ngữ trực tiếp lên làm chủ ngữ

Lưu ý: Nếu trong câu chủ động chỉ có tân ngữ gián tiếp hoặc không có cả tân ngữ gián tiếp lẫn tân ngữ trực tiếp, thì ta dùng chủ ngữ giả “es” để thay thế. 

z.b: Peter liebt mich.

=> Mich ở câu trên đóng vai trò là tân ngữ trực tiếp (cách 4 – Akkusativ). Trong câu bị động đổi mich 🡪 ich

*Khi 1 câu chủ động có hành động nhưng không có tân ngữ bị chuyển sang câu bị động thì lúc đó ý nghĩa của câu bị động sẽ là nói về một vấn đề chung chung dựa trên hành động đó.

Bước 2: Chủ ngữ trong câu chủ động có thể bỏ qua hoặc đưa về làm tân ngữ trong câu bị động

Nếu bạn không lược bỏ chủ ngữ mà đưa chủ ngữ về làm tân ngữ thì có 2 trường hợp sau:

 • Đối với chủ ngữ là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng giới từ “von” + Dativ

z.B: Der Kuchen wird vom Bäcker gebacken.

Das Auto wird vom Mechaniker repariert.

 • Đối với chủ ngữ là người hoặc vật gián tiếp gây ra hành động thì dùng giới từ “durch” + Akkusativ

z.B: Die Kerzen werden durch den Wind ausgeblasen.

Der Brief wird durch den Boten überbracht.

Bước 3: Động từ chính được chia ở Partizip 2 và đi kèm với trợ động từ “werden”

Aktiv chuyển sang Passiv

Cấu trúc Passiv được hình thành ở các thì như sau:

 • Vorgangspassiv
Passiv ở các thì
 • Vorgangspassiv mit Modalverben

Chúng ta lấy ví dụ với “müssen”:

– Präsens: “müssen” + Partizip II + werden

Ein Buch muss geschrieben werden.

– Präteritum: “mussten” + Partizip II + werden

Ein Buch musste geschrieben werden.

– Perfekt: “haben” + Partizip II + werden + müssen

Ein Buch hat geschrieben werden müssen.

– Plusquamperfekt: “hatten” + Partizip II + werden + müssen

Ein Buch hatte geschrieben werden müssen.

– Futur 1: “werden” + Partizip II + werden + müssen

Ein Buch wird geschrieben werden müssen.

=> Những động từ khiếm khuyết còn lại chúng ta cũng áp dụng công thức trên

 • Zustandspassiv
passiv

Lưu ý:

 • Câu chủ động ở thì nào thì câu bị động phải được chia theo thì đó.
 • Động từ khiếm khuyết “wollen/möchten” (muốn) chỉ được dùng trong câu chủ động. Khi chuyển sang câu thụ động, người ta sử dụng động từ thay thế đồng nghĩa “sollen”.

Bí quyết đậu 4 kĩ năng tiếng Đức B1 trong lần thi đầu tiên?

Bài viết này thuộc bản quyền của Tổ Chức Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế IECS. Sao chép dưới mọi hình thức xin vui lòng dẫn nguồn và links. 

THAM KHẢO THÊM:

IECS và Vuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đứctrung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức IECS và Vuatiengduc chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp.

Cách học ngữ pháp tiếng Đức hiệu quả

Có rất nhiều cách học ngữ pháp tiếng Đức được chia sẽ trên sách báo hay trên mạng, trên lớp, nhưng lượng thông tin quá nhiều đó có thể khiến các bạn học viên càng thấy rối và không biết phương pháp nào mới là chuẩn. Mình từng nghe nhiều bạn than thở là sợ và rất sợ ngữ pháp tiếng Đức vì khó. Nói thật, nhiều lúc Vuatiengduc cũng không dám chắc 100% cách dùng ngữ pháp của mình có đúng và theo chuẩn của Đức không. Vậy làm thế nào để có cách học ngữ pháp tiếng Đức hiệu quả?

Nếu bạn đang tìm kiếm cách học ngữ pháp tiếng Đức hiệu quả thì bài viết của IECSVuatiengduc này là điều bạn cần.

1. Lập kế hoạch cụ thể cho việc học ngữ pháp tiếng Đức

Trước khi bắt đầu bắt tay vào học, hãy tham khảo tư liệu để có 1 cái nhìn toàn cảnh về ngữ pháp trong tiếng Đức. Nhớ rằng học tập theo một kế hoạch cụ thể sẽ giúp bạn có cách học ngữ pháp tiếng Đức hiệu quả hơn và nắm rõ được lực học của bản thân.

Lập kế hoạch học tập cụ thể sẽ giúp bạn có cách học ngữ pháp tiếng Đức hiệu quả hơn

Lập kế hoạch học tập cụ thể sẽ giúp bạn có cách học ngữ pháp tiếng Đức hiệu quả hơn

2. Chỉ học ngữ pháp tiếng Đức cơ bản và thông dụng nhất

Bạn nên đọc sách báo, truyện tiếng Đức của trẻ em. Nếu không thì bạn nên mua những quyển truyện vui song ngữ để vừa đọc giải trí vừa ghi nhớ những cấu trúc ngữ pháp được sử dụng bên trong. Đây là cách học ngữ pháp tiếng Đức hiệu quả nhất. Vì truyện hay sách báo viết cho trẻ em rất cơ bản và dễ hiểu. Chỉ học một chút ngữ pháp nâng cao, chẳng hạn câu điều kiện, quá khứ hoàn thành, một số cụm từ chuyển tiếp. Và đặc biệt đừng tham làm bài tập nâng cao nhé.

Học ngữ pháp tiếng Đức qua truyện của trẻ em giúp bạn dễ hiểu cách sử dụng ngữ pháp

Học ngữ pháp tiếng Đức qua truyện của trẻ em giúp bạn dễ hiểu cách sử dụng ngữ pháp

3. Học ngữ pháp tiếng Đức với nguyên lý 80/20

Nguyên lý 80/20 nghĩa là 80% những gì bạn đạt được đều xuất phát từ 20% những cái quan trọng. Ví dụ, 80% thời gian bạn mặc quần áo thì bạn chỉ mặc có 20% quần áo trong tủ thôi. Tiếng Đức cũng như thế, bạn không thể nào hiểu hết tất cả ngữ pháp trong thời gian ngắn, vì thế

Học ngữ pháp tiếng Đức xuất phát từ 20% ngữ pháp tiếng Đức quan trọng

Học ngữ pháp tiếng Đức xuất phát từ 20% ngữ pháp tiếng Đức quan trọng

4. Học bằng thực tế

Nếu bạn học không hiểu ngữ pháp phần nào đó trong bài học thì hãy search google. Việc đọc các tài liệu, xem phim sẽ giúp bạn nâng cao trình độ viết tiếng Đức của mình. Vì khi đọc nhiều, bạn sẽ học được cách sử dụng các từ, câu,… một cách khoa học và chuẩn nhất.

Bạn cũng có thể tạo cho mình thói quen nghe đài, nghe bản tin tiếng Đức, hay vào trang facebook của Vuatiengduc mỗi ngày để sưu tập những cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong văn nói. Từ đó, áp dụng vào quá trình giao tiếp tiếng Đức của mình.

Tạo thói quen nghe đài, nghe bản tin tiếng Đức để học ngữ pháp tiếng Đức

Tạo thói quen nghe đài, nghe bản tin tiếng Đức để học ngữ pháp tiếng Đức

5. Học ngữ pháp tiếng Đức qua lỗi sai

Càng làm sai và sửa lại, rút kinh nghiệm thì bạn càng  hiểu và nhớ ngữ pháp Tiếng Đức. Ngoài ra, sửa các lỗi sai của người khác và người khác sửa lỗi sai của mình cũng là một cách học hay. Khi đó, việc học ngữ pháp tiếng Đức sẽ trở nên dễ dàng hơn đúng không nào.

Một trong những cách học ngữ pháp tiếng Đức hiệu quả là học từ lỗi sai

Một trong những cách học ngữ pháp tiếng Đức hiệu quả là học từ lỗi sai

6. Học ngữ pháp qua các trò chơi

Có nhiều trò chơi và ứng dụng online có thể giúp bạn kiểm tra cũng như nâng cao ngữ pháp của mình một cách thú vị, học mà chơi – chơi mà học. Vừa chơi vừa học là một cách tự học ngữ pháp tiếng Đức vô cùng hiệu quả mà các bạn không thể bỏ qua. Hãy tận dụng những ứng dụng thông minh, những trò chơi tiếng Đức thông minh để học ngữ pháp tiếng Đức nhé!

Học ngữ pháp tiếng Đức qua các trò chơi online

Học ngữ pháp tiếng Đức qua các trò chơi online

7. Chơi các trò chơi ngữ pháp và từ vựng tiếng Đức

Có nhiều trò chơi và ứng dụng online có thể giúp bạn kiểm tra cũng như nâng cao ngữ pháp của mình một cách thú vị, học mà chơi – chơi mà học. Đó là những trò chơi giáo dục sẽ cho bạn lời giải thích và ví dụ sinh động để bạn hiểu hơn về lỗi sai của mình. Cùng là chơi, nhưng hãy chọn cho mình cách chơi và trò chơi thông minh để vừa giúp giải trí, vừa giúp bạn năng cao trình độ của mình.

8. Rèn luyện kỹ năng viết:

Cải thiện ngữ pháp tiếng Đức bằng việc tập viết, sử dụng từ vựng và các quy tắc bạn vừa học. Viết nhật ký, truyện ngắn hay thậm chí trao đổi email với gia đình và bạn bè cũng là cách để bạn nâng cao khả năng của mình. Chú trọng sửa chữa các lỗi bạn hay lặp lại.

Trong quá trình học bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, những vấn đề phức tạp và khó nhớ, nhưng nếu như bạn kiên định với mục tiêu đã đặt ra và có phương pháp học thú vị, hiệu quả thì bạn hoàn toàn có thể chiến thắng. Vì bạn biết, cuối cùng, sự nỗ lực học tiếng Đức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bí quyết học nghề tại Đức thành công: Cần hiểu và yêu văn hoá Đức

Bài viết này thuộc bản quyền của Tổ Chức Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế IECS. Sao chép dưới mọi hình thức xin vui lòng dẫn nguồn và links. 

THAM KHẢO THÊM:

IECSVuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đức và trung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức IECS và Vuatiengduc chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp.